Adatvédelmi tájékoztató

Nálunk NEM szükséges regisztrálni, NEM küldünk hírlevelet, ajánlatokat, NEM készítünk statisztikákat, NEM különböztetjük meg a vásárlóinkat, így vásárlóink teljesen biztonságban érezhetik magukat!

Az adatkezelő adatai:

Név: Nyilas Kriszta E.V. / Angel’s life

Cím: 1221. Budapest; Kossuth Lajos utca 6.

E-mail: info@angelslife.hu

Telefon: 06 1 426 6780

Honlap: www.angelslife.hu

Az adatkezelés kizárólag a megrendeléssel, a megrendelt termék szállításával és számlázással kapcsolatos.

Az adatok megadása önkéntes.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az  5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő,  megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az Angel’s life bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról  írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon.

Az Angel’s life webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért az Angel’s life felelősséget nem vállal.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

Az Angel’s life (1221. Bp. Kossuth Lajos u. 6.) továbbiakban adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.